7.6 PPT

Antallet nye saker i PPT har steget over flere år og var i 2013 kommet opp i over 900. Et økende antall henvisninger gjelder barn med minoritetsbakgrunn, og det er en utfordring for skolene å tilrettelegge for tilpasset opplæring i et flerkulturelt klasserom.

Stavanger har som mål å gi barn som trenger det rett hjelp tidlig.  Det er derfor positivt at flere førskolebarn blir henvist for utredning. Gjennomsnittsalderen for barn som blir tilrådd spesialpedagogisk hjelp har gått ned. Dette samsvarer med ønsket om tidlig innsats.

PPT har hatt utfordringer med å holde en ventetid på maks 3 måneder og har som mål å kunne påbegynne sakene raskere. PPT fikk styrket budsjettet i 2013, men har hatt utfordringer med å rekruttere fagpersoner med riktig kompetanse.

PPT har bistått barnehager og skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling, blant annet gjennom prosjektene «Språktiltak i barnehagene», «Rett hjelp tidlig» og gjennom nettverk for ressurslærere i lesing. Etterspørselen fra skolene etter konsultasjoner, kurs og veiledning for å styrke lese- og regneopplæringen har økt.

Kursrekken «Elever med diagnoser innen autismespekteret» har hatt god deltakelse. Et samarbeidsprosjekt med Statped er avsluttet, og to håndbøker som gir konkrete råd til ansatte som jobber med elever med aspergerproblematikk er utgitt og tilgjengelige på nett.

Et lavterskeltilbud for elever med skolevegring har gitt svært gode resultater. Mange saker har løst seg etter et par konsultasjoner. For å styrke arbeidet med psykisk helse, har PPT arrangert en kursrekke for foresatte med elever på 10. trinn.

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 4,2 mill. av en budsjettramme på kr 37,6 mill. i 2013 og utgjør en forbruksprosent på 89 prosent. Årsaken til mindreforbruket skyldes i stor grad vakante stillinger, da det er vanskelig å få rekruttert personell med nødvendig kompetanse.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 14:39.