5.3 Omstillingsutfordringer og -prosjekter

5.3.1 Ny aktiv eldrepolitikk

Ny aktiv eldresatsing Leve HELE LIVET ble videreutviklet i 2013. Utprøving av delprosjekt Hverdagsrehabilitering startet i Madla bydel 1. november 2012 og ble avsluttet 30. april 2013. I pilotutprøvingen ble det tatt i bruk ulike måleverktøy, i form av fysiske tester og spørreskjema for at effekten av rehabilitering kan evalueres. Resultat fra pilotutprøvingen viser et betydelig funksjonsløft for de fleste brukerne. Kommunalstyret for levekår vedtok i september, på bakgrunn av evalueringsrapporten, å utvikle hverdagsrehabilitering som bydekkende tjeneste ved Madla hjemmebaserte tjenester.

5.3.2 Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen og samarbeidsavtalene inngått med Helse Stavanger HF har i noen grad påvirket helse- og omsorgstjenestene i Stavanger kommune. Samarbeidet med spesialisthelsetjenesten og meldingsutvekslingen fungerer bedre, og det tilrettelegges for god pasientflyt. Det har vært stor oppmerksomhet på samhandlingsreformen og hvilke effekter den har på tjenesteområdene. Dette er en retningsreform og den vil derfor påvirke eksisterende tjenester. Det kan være utfordrende å vurdere reformens betydning for utviklingen, både på folkehelseområdet og i helse- og omsorgstjenestene.

5.3.3 Velferdsteknologi

Strategien for implementering av velferdsteknologi ble ferdigstilt høsten 2013, og gjelder for perioden 2014-2017. Strategien gir føringer for kommunens satsing innen velferdsteknologi og har følgende visjon: Selvstendig, trygg og aktiv. Hovedmålet er at velferdsteknologien skal bli en naturlig del av tjenestetilbudet. Teknologien skal bidra til trygghet og mestring for brukere, bedre kvalitet på tjenestene og bedre arbeidsforhold og arbeidsmiljø. I tillegg skal den være ressursbesparende.

Stavanger kommune deltar i nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi i omsorgstjenestene. Programmet startet i november 2013. Hovedmålet er at velferdsteknologien skal benyttes som en integrert del av tjenestetilbudet til omsorgstjenestene innen 2020. Kommunen har fått tildelt midler til utvikling og utprøving av trygghetspakker for hjemmeboende. Målet er å se om løsningene kan bidra til trygghet og selvstendighet i eget hjem.

Øvrige prosjekter innen velferdsteknologi har fulgt prosjektplanen.

5.3.4 Anskaffelser i kommunen

Nye verktøy implementeres og prosesser, oppfølging, opplæring og informasjon forbedres kontinuerlig. De ulike verktøyene for konkurransegjennomføring, avtaleoppfølging og analyse som kommunen nå tar i bruk, bidrar til mer effektive prosesser, bedre internkontroll og bedre informasjon. Dette gjelder både eksisterende avtaler og nye avtaleområder.  Analyseverktøyet Statistical Analysis System, SAS, ble innført høsten 2013. Verktøyet gir en detaljert oversikt over kommunens innkjøp, leverandører og lojalitet til inngåtte avtaler. På den måten får virksomhetene hjelp til å gjøre mest mulig økonomiske innkjøp.

Gjennom økt satsing på kurs, informasjon og nye bestillingsmåter jobbes det med å lede kommunens bestillinger over på E-handel. Fra 2012 til 2013 økte antall ordre på E-handel med 15 prosent.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 14:00.